Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling

Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert Program for skolebibliotek (2009–2013). Rapporten, som ble offentliggjort i dag, viser at programmet har hatt stor verdi for skolene som deltok, men at det fremdeles er store utfordringer når det gjelder nasjonal satsing på skolebibliotek.

Skoleledere, lærere, skolebibliotekarer og skoleeiere som har deltatt i programmet gir svært positive tilbakemeldinger. Det er imidlertid fremdeles store utfordringer når det gjelder nasjonal satsing på skolebibliotek. Skolebibliotekets posisjon i norsk skole samlet ikke er blitt styrket i perioden.

NIFU avslutter sammendraget med fem anbefalinger (s 13):

'Basert på informantenes innspill, og analyser av egne data og andres forskning på dette feltet anbefalevi følgende:

  1. At Universitetet i Agder viderefører de nasjonale internettportalene for informasjonskompetanse og skolebibliotek de allerede har bygget opp
  2. At Kunnskapsdepartementet satser på flere virkemidler for å sikre videre satsing på skolebibliotek i retning av de nasjonalt definerte resultatmålene som ikke ble nådd i perioden 2009-2013
  3. At Kunnskapsdepartementet vurderer om opplæringsloven bør være tydeligere på at skoler skal ha skolebibliotek der skolebibliotekar har bibliotekfaglig kompetanse og bemanning i skolens åpningstid. Likeledes at det defineres hvilke krav det nasjonalt settes til utrusting av et skolebibliotek, samt en tydeligere presisering av at skolebibliotek og folkebibliotek skal samarbeide om utbygging av skolebibliotek og integrering av skolebibliotek i det pedagogiske arbeidet for å nå de nasjonale resultatmålene som ikke ble nådd i perioden 2009-2013
  4. At man setter nasjonale ambisjoner i tydeligere sammenheng med prioritering av virkemidlene: En heving av den skolebibliotekfaglige kompetansen forutsetter utdanning av skolebibliotekarer. Det fordrer at staten setter måltall for dette og bevilger studieplasser til dette over en lengre periode, for eksempel 10 år
  5. At en ny programperiode for skolebibliotekutvikling bygger på vellykkede resultater i arbeidet med å oppskalere programmet fra de 173 prosjektskolene til nasjonalt nivå. I større grad bør skoleeiere holdes ansvarlig for spredning av kunnskap om ulike modeller for systematisk bruk av skolebibliotek i opplæringen enten alene eller i samarbeid med eksisterende regionale nettverk'
 

Lenker:
> Utdanningsdirektoratet: 'Skolebibliotek – evaluering av utviklingsprogram' (17.03.14)
> 'Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013' (NIFU rapport 4/2014)
> NIFU: 'Lokal suksess – nasjonal stillstand' (17.03.14)


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000